Copyright & disclaimer

© 2000 - 2013 Fam. Severein, Heerjansdam

Deze internet-site 'www.severein.nl' (hierna genoemd als 'de site' of 'deze site') wordt u aangeboden door Fien en Gerrit Severein (hierna genoemd als 'wij' en 'we'). Wij stellen de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Wij zetten ons in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geven terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot onze site, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze site kunnen u brengen naar sites van derden, waarbij wij geen enkele aanprakelijkheid aanvaarden voor de schade voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot deze sites van derden. Deze sites kunnen ook informatie bevatten die in strijd is met de strekking van deze site.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die voort kunnen vloeien uit de op sites van derden gegeven informatie en adviezen. Op de inhoud van severein.nl (alle teksten, ideeŽn, beelden en artwork vanaf het startpunt "www.severein.nl") rust copyright. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze site heeft geen winstoogmerk en heeft als enig doel het delen van informatie met andere geÔnteresseerden. Alle genoemde merken en merknamen en getoonde beeldmerken blijven eigendom van hun repectievelijke eigenaren. Er mag niets van deze site worden gekopieerd en/of aan veranderd zonder onze toestemming. Het is niet toegestaan om direct een link te maken naar de op deze site weergegeven afbeeldingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Voor sommige delen van de inhoud van deze site zijn afbeeldingen uit het zgn. public domain gebruikt. Het ligt niet in onze bedoeling en heeft nooit in onze bedoeling gelegen om het copyright van anderen te schenden en wij verzoeken eenieder, natuurlijk of rechtspersoon, die meent dat wij dat desondanks toch hebben gedaan of die meent dat teksten en/of afbeeldingen waarop zijn/haar copyright rust gebruikt maar niet vermeld zijn, direct contact met ons op te nemen.

De afbeeldingen van ruilkaarten kunnen door technische reproductie- en opslagbeperkingen in detail, formaat of kleur verschillen van de daadwerkelijke ansichtkaart. Getracht is echter om de afwijkingen zo beperkt mogelijk te houden. Het feit dat een afbeelding van een ruilkaart is opgenomen garandeert niet dat de betreffende ansichtkaart (nog) beschikbaar is om te ruilen.

 

This internet-site 'www.severein.nl' (hereafter referred to as 'the site' or 'this site') is presented to you by Fien and Gerrit Severein (hereafter referred to as 'we'). The content of this site is made with the most possible care. We strive for giving correct and current information at this site, but we do not give any guaranties for correctness and completeness. We do not take any responsibility for (supposed) damage, as a consequence of your access to this site, or the consequence of using information given by this site. Some links on this site (referrers to other sites) can bring you to other sites of third parties and we do not take any responsibility for (supposed) damage, as a consequence of your access to (or the fact you can not access) these other sites. These sites may contain content that is not in the line of the content on our site. We have the copyright to the content this website (all the text, expressed ideas, images and artwork on all the internet-pages starting with "www.severein.nl" or "severein.nl". The content of this site is only to be used as for personal and/or non-commercial use. This site has an non-profit goal. All used brandnames and/or trademarks are property of their legal owners. Nothing on this site may be changed and/or used without our permission. We keep the right to change the site and/or this disclaimer without any notice. On some parts on this site we have used text or ideas of third parties. We never had the intention to do violence to any rights and we ask anyone who find that his/hers rights are violated to contact us.

Due to technical limitations regarding reproduction- or storagetechniques, some pictures can differ from the real postcards in terms of detail, color or format. We have tried to let the picture represent the postcard as best as the technical possibilities allow. The fact that a picture of a postcard is being shown does not automatically mean that he is still available.